29 octombrie 2014

Recursivitate in limbajul PROC (EOPL 3) | Simulating recursivity in PROC language, Eopl3

PROC nu suportă recursivitatea.
Pentru a o simula, se folosește artificiul numit y-combinator și se creează un caz de test  în  tests.scm  pentru fiecare operație dorită.


1) Suma nr. 1 ... N

    (sum-1-to-N
"let p = proc(f) proc(x)
    if zero?(x) then 0 else -(((f f) -(x,1)), -(0,x))
in ((p p) 10)" 55)


2) Numerele Fibonacci:  fibo (N) = fibo (N-1) + fibo(N-2)

    (fibonacci "
let p = proc(f) proc(x)
    if zero?(x) then 0 else if zero?(-(x,1)) then 1 else -( ((f  f) -(x,1)), -(0, ((f f) -(x, 2))))
in ((p p) 10)
    " 55)


3) Înmulțirea a două numere

    (x*y
"let p = proc(f) proc(x) proc(y) proc(z)
    if zero?(z) then x else ((((f f) -(x, -(0,y))) y) -(z, 1))
in ((((p p) 0) 6) 7)" 42)


4) Factorial: N! = 1 * 2 * ... * N

    (factorial
"let multipl = proc(a) proc(b)
    let p = proc(f) proc(x) proc(y) proc(z)
        if zero?(z) then x else ((((f f) -(x, -(0,y))) y) -(z, 1))
    in ((((p p) 0) a) b)
in
    let fun = proc (f) proc(x)
        if zero?(-(x,1)) then 1 else ((multipl x) ((f f) -(x,1)))
    in ((fun fun) 5)" 120)

Extensii pentru limbajul LET | EOPL3 Let language extensions - Stack operations

Constructori:
* stack -> list
* push : expVal x list -> list

Observatori:
* top : list -> expVal
* pop : list -> list
* size : list -> num-val


> lang.scm_________________________________________________
;; the grammar
        (expression    ("stack") stack-exp)
        (expression ("push" expression expression) push-exp)
        (expression ("top" expression) top-exp)
        (expression ("pop" expression) pop-exp)
        (expression ("size" "(" expression ")") size-exp)


> interp.scm_______________________________________________ 
 ;; value-of
        (stack-exp ()
            '())
        (push-exp (exp1 exp2)
            (cons (value-of exp1 env) (value-of exp2 env)))
        (top-exp (exp1)
            (car (value-of exp1 env))   
        )
        (pop-exp (exp1)
            (cdr (value-of exp1 env))
        )
        (size-exp (exp1)
            (num-val (length (value-of exp1 env)))
        )


> tests.scm__________________________________________________

        (stack-1 "top stack" error)
        (stack-2 "top push 3 push 4 stack" 3)
        (stack-3 "pop stack" error)
        (stack-4 "pop push 1 push 2 push zero?(0) stack" (2 #t))
        (stack-5 "size(stack)" 0)
        (stack-6 "size(push 100 stack)" 1)
        (stack-7 "let x=1 in let y=2 in top pop push x push -(x,y) push y stack" -1)

_____________________________________________________________

Extensii pentru limbajul LET | EOPL3 Let language extensions for list: cons, car, cdr, ...

Constructori:
* listagoala -> ListofExpval
* adauga : expVal x ListofExpval -> ListofExpval

Observatori:
* primul : ListofExpval -> expVal
* restul : ListofExpval -> ListofExpval
* e_goala : ListofExpval -> Bool

> lang.scm___________________________________________________
;;; in the grammar
        (expression
            ("lista-goala")
        gol-exp)

        (expression 
            ("adauga" expression "la" expression)
        add-exp)

        (expression
            ("primul" "din" expression)
        car-exp)

        (expression
            ("restul" "din" expression)
        cdr-exp)

        (expression
            ("e-goala" "(" expression ")")
        isempty-exp)

> interp.scm__________________________________________________
;; in value-of 
        (gol-exp ()
            '()
        )

        (add-exp (exp1 exp2)
            (cons (value-of exp1 env) (value-of exp2 env)))

        (car-exp (exp1)
            (car (value-of exp1 env)))

        (cdr-exp (exp1)
            (cdr (value-of exp1 env)))

        (isempty-exp (exp1)
            (bool-val (null? (value-of exp1 env))))

> tests.scm____________________________________________________
        (lista-test1 "adauga 5 la adauga 6 la lista-goala" (5 6))
        (lista-test2 "lista-goala" ())
        (lista-test3 "let x=1 in adauga x la lista-goala" (1))
        (lista-test4 "adauga zero?(1) la adauga 5 la adauga let x = 2 in -(x,1) la lista-goala" (#f 5 1))
        (lista-test5 "e-goala(lista-goala)" #t)
        (lista-test6 "e-goala(adauga 3 la lista-goala)" #f)
        (lista-test7 "primul din let x=1 in adauga x la lista-goala" 1)
        (lista-test8 "restul din adauga zero?(1) la adauga 5 la adauga let x = 2 in -(x,1) la lista-goala" (5 1))

> top.scm______________________________________________________
;;; in sloppy->expval  (for tests.scm)
((list? sloppy-val) (map sloppy->expval sloppy-val))

27 octombrie 2014

Extensii pentru limbajul LET | EOPL3 Let language extensions: RECORD

RECORD
> data-structures.scm
;; in define-datatype
    ; Record
    (record-val
        (record (list-of (list-of symbol?) (list-of expval?)))
    )

;; independent function
    ; record
    (define expval->record (lambda (v)
        (cases expval v
            (record-val (record) record)
            (else (expval-extractor-error 'set v)))))


> lang.scm
; constructor for record
        (expression
            ("record" "{" (separated-list identifier ":" expression ";") "}")
        record-exp)
        ; end Record

;; observer: accessing a record
        (expression
            ("(" identifier "." identifier ")")
        access-exp)


> interp.scm
        ; record
        ; ((id1 id2 id3...) (val1 val2 val3...))
        ; returns the same thing but the members "val" are evaluated
        (record-exp (myids myvals)
              (record-val
                (list myids (map (lambda (myval) (value-of myval env)) myvals))
            )
          )

        ;; access record
        (access-exp (id id_inside)
            (letrec ((myrecord (expval->record (value-of (var-exp id) env)))
                    (myfun (lambda (ids vals)
                        (if (null? ids) "Error"
                            (if (eq? (car ids) id_inside) (car vals)
                            ;else
                            (myfun (cdr ids) (cdr vals)))))))
                    ; in
                    (myfun (car myrecord) (cadr myrecord)))
        )


> top.scm
;; in sloppy->expval
    ; for record ((id1 id2 id3...) (val1 val2 val3...))
    ((and (list? sloppy-val) (not (null? sloppy-val))
        (eq? (length sloppy-val) 2))   
        (record-val (list (car sloppy-val)
            (map (lambda (myelem) (sloppy->expval myelem)) (cadr sloppy-val)))))   
    ; end record


> tests.scm
;; test record
        (rec-test "let x=record{y:10; z:20} in x" ((y z) (10 20)))
        (rec-test2 "let x=record{y:10; z:20} in (x.z)" 20)
        (rec-test3 "zero?(record{y:10; z:20})" error)
        (rec-test4 "let y = record {ab:5; cd:30} in if zero?(2) then (y.ab) else (y.cd)" 30) ; 30 is the sloppy-value!!!

(run "let x=record{y:10; z:20} in (x.a)") ----> gives "Error"

Extensii pentru limbajul LET | EOPL3 Let language extensions: SET

SET
> data-structures.scm
;;; inside define-datatype
    (set-val
        (set (list-of expval?))
    )


;;; independent function
    (define expval->set (lambda (v)
        (cases expval v
            (set-val (set) set)
            (else (expval-extractor-error 'set v)))))


> lang.scm
;;; inside expression
        (expression
            ("set" "{" (separated-list expression ",") "}") 
        set-exp)


> interp.scm
;;; inside value-of
        (set-exp (exp1) ; exp1 is a list of expressions
            ;; the return type should be set-val
            (set-val
                (map (lambda (myexp) (value-of myexp env)) exp1)) ; don't make it concrete value inside the set!
        )


> top.scm
;;; inside sloppy->expval
((list? sloppy-val) (set-val (map sloppy->expval sloppy-val)))

> tests.scm
      (set-test-diff1 "-(set {1,2}, 3)" error)                ; can't extract from a set
      (set-test-diff2 "-(5, set {1,2})" error)
      (set-test-zero "zero?(set{1,2})" error)                ; can't test a set for zero
      (set-test-if1 "if set{1,2} then #t else 2" error)        ; can't test if set
      (set-test-if2 "if zero?(2) then 3 else set {1,2}" (1 2))
      (set-test-if3 "if zero?(0) then set{1,2} else 0" (1 2))
      (test-set-let1 "let id =set {1,2,3} in id" (1 2 3))
      (test-set-let2 "let x=1 in set {x, -(x,1), -(x,2)}" (1 0 -1))
      (test-set-set "set {set {1,2}, 5, zero?(3), if zero?(x) then x else 0, let y=1 in set{y,7}}" 
        ((1 2) 5 #f 0 (1 7))) Operații pe SET de numere: Union, Intersect, Membership, isEmpty ...

> lang.scm_______________________________________________________

        ;; member check
        (expression
            ("is" expression "member-of" expression)
        memb-exp)

        ;; is empty
        (expression
            ("empty-set?" "(" expression ")")
        empty-exp)
 

        ;; union
        (expression
            ("union" expression "with" expression)
        union-exp)

        ;; intersection
        (expression
            ("intersect" expression "with" expression)
        inter-exp)> interp.scm___________________________________________________________

        ;; membership ---- works only for numbers inside of set
        (memb-exp (memb setList)
            (letrec ((mymember (expval->num (value-of memb env)))
                (myset (expval->set (value-of setList env)))
                (getMembership (lambda (memberName set)
                        (if (null? set) (bool-val #f)
                            (if (eq? (expval->num (car set)) memberName) (bool-val #t)
                                (getMembership memberName (cdr set)))))))
                (getMembership mymember myset)))


        ;; check if set is empty
        (empty-exp (setList)
            (if (null? (expval->set (value-of setList env))) (bool-val #t)
                (bool-val #f)))

        ;; union --- set of numbers
        (union-exp (set1 set2)
            (letrec ((s1 (expval->set (value-of set1 env)))
                    (s2 (expval->set (value-of set2 env)))
                    (isMember (lambda (mem mylist)
                        (if (null? mylist) #f (if (eq? (expval->num mem) (expval->num (car mylist))) #t (isMember mem (cdr mylist))))))
                    (getUnion (lambda (se1 se2)
                        (if (null? se2) se1
                            (if (not (isMember (car se2) se1)) (getUnion (cons (car se2) se1) (cdr se2))
                                (getUnion se1 (cdr se2)))))))
            (set-val (getUnion s1 s2))))


        ;; intersection --- works for numbers only
        (inter-exp (set1 set2)
            (letrec ((myset1 (expval->set (value-of set1 env)))
                    (myset2 (expval->set (value-of set2 env)))
                    (isMember (lambda (mem mylist)
                        (if (null? mylist) #f (if (eq? (expval->num mem) (expval->num (car mylist))) #t (isMember mem (cdr mylist))))))
                    (find-intersect (lambda (s1 s2 dummy)      
                        (if (null? s1) dummy    ; else
                            (if (isMember (car s1) s2) (find-intersect (cdr s1) s2 (cons (car s1) dummy))
                                (find-intersect (cdr s1) s2 dummy))))))
            (set-val (find-intersect myset1 myset2 '()))))
 

> tests.scm__________________________________________________________

    (test-member1 "is 2 member-of set {1,2,3}" #t)
    (test-member2 "is 4 member-of set {1,2,3}" #f)
    (test-empty1 "empty-set?(set{2,3,4, set{1,2}})" #f)
    (test-empty2 "empty-set?(set{})" #t)
    (test-union1 "union set{1,2} with set{2,3}" (3 1 2))
    (test-union2 "union set{} with set{2}" (2))
    (test-inter1 "intersect set{1,2} with set{2,3}" (2))
    (test-inter2 "intersect set{0,4,2,1,6,3} with set {9,0,2,10}" (2 0))

26 octombrie 2014

Hadoop - comenzi utile

* formatare HDFS
> hadoop namenode -format

* pornire demoni Hadoop
> start-all.sh

* verificare că demonii merg
> jps 

* copiere fișiere in HDFS 
> hadoop dfs -copyFromLocal /tmp/numeFolder /user/anna/numeFolder

* verificare
> hadoop dfs -ls /user/anna/numeFolder

* ștergere fișier: -rm , folder -rmr

* ieșire din safe mode (dacă nu merge ștergerea pe HDFS)
> hadoop dfsadmin -safemode leave

* rulare job
> hadoop jar hadoop-examples-1.2.1.jar [args]

* copiere rezultat din Hadoop
> hadoop dfs -copyToLocal /user/anna/numeFolder /tmp/numeFolderOut 

* goodbye Hadoop
> stop-all.sh 

16 octombrie 2014

Exercițiu în Scheme: numărarea simbolurilor (numSym)

Define a Scheme procedure "numberSym"
numberSym:  S-List -> N-List
Example:
 (numberSym '(b () (a d) a c a)) => (0 ()  (1 2) 1 3 1)
-----------------------------------------------------------------
Traversarea simplă a unei liste:

(define traversal2 
  (lambda (myList)
    (if (null? myList) 
        '()
        (let ((c (car myList)))
          (cons (if (list? c) (traversal2 c) 'x)
                (traversal2 (cdr myList)))))))

-------------------------------------------

Traversare cu numărare:

; returns a list with the same structure as myList and with symbols replaced by index 
; numbers. Also returns the list with all distinct symbols found
(define traversal 
  (lambda (myList distinctList)
    (if (null? myList) 
        (list '() distinctList)
        ; else
        (let ((c (car myList)))
          (if (list? c)
              (letrec ((resultC (traversal c distinctList))
                    (resultR (traversal (cdr myList) (cdr resultC))))
                (list (cons (car resultC) (car resultR)) (cdr resultR)))
              ; else if c is a symbol
              (letrec ((position (getIndexList c distinctList))
                       (resultR (traversal (cdr myList) (cdr position))))
                  (list (cons (car position) (car resultR)) (cdr resultR))))))))

(define numberSym (lambda (myList)
                    (car (traversal myList '()))))

---- funcție auxiliară

; returns the index of element in simpleList (after updating it) AND 
; the updated list with appending element if it's new in simpleList
(define posInList (lambda (element simpleList originalList seed)
  (if (null? simpleList) (list (length originalList) (append originalList (list element)))
      (if (eq? element (car simpleList)) (list seed originalList)
          (posInList element (cdr simpleList) originalList (+ 1 seed))))))

(define getIndexList (lambda (element aList)
     (let ((flatList (flatten aList)))
        (posInList element flatList flatList 0))))

---- teste

(display (numberSym '(b b h b a b a))) ; ((0 0 1 0 2 0 2)
(display "\n")
(display (numberSym '((x m b m y) b))) ; ((0 1 2 1 3) 2)
(display "\n")
(display (numberSym '((f) h () (r t b) (x m b m y) b (c (d))))) ; ((0) 1 () (2 3 4) (5 6 4 6 7) 4 (8 (9)))
(display "\n")

13 octombrie 2014

Coursera: software security class - notițe (0)

Link to class -  începe pe 20 oct.

Overview:
correctness -> computers should do
security -> what computers should not do

Undesired behavior:
- confidentiality (storing some information ...)
- integrity (spyware, delete records)
- availability (unable to access ...)

Exploitation of a vulnerability
- defect sw - incorrect behavior
- flaw : defect in design
- bug : defect in implementation

* considering mis-using cases - edge cases

Sw security -> focus on the code
OS security - cannot control all (ex. DBMS)

Firewall - block traffic from particular hosts or TCP ports
IDS = intrusion detection system - more fine-grained, but can hurt performance

Anti virus scanners - operate on files

03 octombrie 2014

Scheme: o implementare procedurală pentru un obiect Environment

Env : mulțimea tuturor funcțiilor care fac corespondență între un Id și o Valoare

Interfața
Constructori:
empty-env : () -> Env       ( nicio corespondență )
extend-env : Id x Val x Env -> Env      ( adaugă o nouă coresp., a.î. f(Id) = Val )

Observatori:
empty-env? : Env -> Boolean
apply->env : Env x Id -> Val     ( află cât este f(Id) )

Specificații
(empty-env? (empty-env)) = #t
(empty-env? (extend-env id val env)) = #f
(apply->env (empty-env) x) = 'Error
(apply->env (extend-env id val env) x) = val,  dacă x == id
                                                           = (apply->env env x) , altfel

Implementare procedurală
#lang racket

; constructor
(define (empty-env)
  (lambda (obs dummy)
    (cond ((eq? 'empty-env? obs) #t)
          ((eq? 'apply-env obs) 'Error))))

; constructor
(define (extend-env s1 v1 env)
  (lambda (obs s2)
    (cond ((eq? 'empty-env? obs) #f)
          ((eq? 'apply-env obs)
             (cond ((eq? s1 s2) v1)
                   (else (apply-env env s2)))))))

; observers
(define (apply-env env v)
  (env 'apply-env v))

(define (empty-env? env)
  (env 'empty-env? 'dummy))

; some tests
(display (empty-env? (empty-env)))
(display (empty-env? (extend-env 'a 2 (empty-env))))

(display "\n")

(display (apply-env (extend-env 'a 2 (empty-env)) 'a))