16 iunie 2011

Day 2

* GPGPU platforms (OpenCL, DirectCompute, CUDA, Stream)
GPGPU = general purpose GPU; GPU-urile sunt folosite pt scop general, atât pt calcule grafice cât și pt calcule normale (executate de CPU);
- OpenCL - producător Khronos - merge pe SO Linux, Windows, Mac
- CUDA ("compute unified device architecture") - producător Nvidia - merge pe Linux, Windows
- DirectCompute - producător Microsoft - merge doar pe Windows
- Stream - producător AMD


* My PC Amd X2 4000+, 4GB, GF210, GF8600
a) Use bios info to describe it.
b) Use CPUz & GPUz to describe it.
c) Compare GF210 vs 8600GT.
Why ?3dmark 2003. 3dmark 2006.


* SIMD vs SISD. CPU vs GPU.


* APU discutie. Prezentare APU Brazos, Zacate.
APU = un chip in care sunt incorporate CPU si GPU


* Discutie Liano.Prezentare Sandy Bridge vs Nehalem.


* Diferenta IGP onboard, on socket, on die.Intel Larrabee prezentare arhitectura.
Why ? Why not ?Exemple probleme SIMD. Discutie.


* Pre GPGPU era. Discutie.


* GPGPU meaning. Geforce 8800 architecture presentation.


* Geforce 8800 vs Geforce 7900 architecture.


* Limitations GPGPU. Nvidia Tesla. Amd Firestream.Nvidia Fermi.


* Nvidia CUDA. Amd Stream.OpenCL. DirectCompute.


* Examples GPGPU CUDA & DirectCompute.Discutie.


a) When GPGPU ? Limitations ?
b) Memory hierarchy importance GPGPU.
c) OpenCL vs DirectCompute vs Cuda. Discussion.

Niciun comentariu: